คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEPRGZ-QR07 - Smart East Europe - แกรนด์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี 9 วัน 6 คืน บินหรู Qatar Airways (QR) ราคาเริ่ม 51,900.- ** รวมวีซ่าแล้ว **


  

กำหนดการเดินทาง
23 ก.ย. - 1 ต.ค./ 7-15 ต.ค./ 21-29 ต.ค./ 18-26 พ.ย./ 2-10 ธ.ค.60

ประเทศ
➣ เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวัค-ฮังการี

ราคาเริ่มต้น
51,900 บาท

SMART EAST EUROPE

เที่ยวยุโรป  เยอรมัน - เช็ก

ออสเตรีย -
สโลวัค - ฮังการี


9 วัน 6 คืน QATAR AIRWAY


ราคาเริ่มต้น ท่านละ  51,900.- รวมวีซ่าแล้ว

2 
อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

23 กันยายน – 01 ตุลาคม 60    51,900
07 - 15 ตุลาคม 2560               54,900
21 – 29 ตุลาคม 2560              54,900
18 – 26 พฤศจิกายน 2560      51,900
02 – 10 ธันวาคม 2560            54,900

 
Call center : 085-393-5550 ,  02-716-5229  
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Line ID : wetravelcenter1 | Phone ID : 0853935550
Line@ ID : @wetravelcenter


1


book now button 2

ราคาแพคเกจนี้รวม


 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ              ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.     ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ             ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.    เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2.    โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3.    กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.    โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1.    ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2.    ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7.    อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.    มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ออสเตรีย)
1.    หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่ำกว่า 2 หน้า
2.    รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น
3.    หลักฐานการทำงาน/การเรียน
•    กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
•    กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
•    กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
•    กรณีเกษียณอายุราชการ: สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือ จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
•    กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
•    กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ

(จดหมายรับรองการทำงาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.    หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น 
•    หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า

•    หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สำเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
5.    สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
6.    สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
7.    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
8.    สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
•    เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
•    เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
•    เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
•    หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

•    หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
สำเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือน
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***
หมายเหตุ:
•    ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
•    ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โดยประมาณ 10-15 วันทำการ
•    หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรียแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทำการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
•    การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม

แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า
สถานที่ยื่นคำร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถนนสีลม
                   ที่ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทาง:           BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม         

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1.    นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2.    นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3.    การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.    กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.    กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1    ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
2.2    ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
2.3    ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3.    การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
4.    การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
คำค้นหา ⇒ WEPRGZ-QR07 - Smart East Europe - แกรนด์ยุโรปตะวันออก - เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี 9 วัน 6 คืน บินหรู Qatar Airways (QR) ราคาเริ่ม 51,900.- ** รวมวีซ่าแล้ว **