คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WETPEI-IT98 - ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน - ไทเป - จิ๋วเฟิ่ง - เย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - กระเช้าเมาคง ฯลฯ ราคาเริ่ม 12,888.-


  

กำหนดการเดินทาง
20-23 ก.ย./27-30 ก.ย./4-7 ต.ค./11-14 ต.ค./18-21 ต.ค.61

ประเทศ
ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
  WE WONDERFUL TAIWAN 


เที่ยวไต้หวัน 4 วัน 3 คืน


ไทเป - จิ๋วเฟิ่ง - เย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี

กระเช้าเมาคง ฯลฯ


4 วัน 3 คืน  บิน  TIGER  AIR  (IT)


ราคาเริ่มต้น ท่านละ  12,888.-

image

 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน
ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต  
พัก:ไทเป 2คืน  เถาหยวน 1คืน /  เมนูพิเศษ:เมนู ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

เดินทางโดยสายการบิน   TIGER AIR TAIWAN  น้ำหนักกระเป๋า 20 KG


อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง : 

29มี.ค.–1 เม.ย.     14,888
5 – 8 เม.ย.            15,888
19 – 22 เม.ย.        15,888
26 –29 เม.ย.         15,888
3 – 6 พ.ค.             14,888
10 – 13 พ.ค.         15,888
17 – 20 พ.ค.         14,888
24–27 พ.ค.           14,888
31พ.ค.–3 มิ.ย.      14,888
8 – 11 มิ.ย.           12,888
22 – 25 มิ.ย.        13,888
6 – 9  ก.ค.           13,888
20 -23 ก.ค           13,888
26 - 29 ก.ค.         16,888
10 – 13 ส.ค.         17,888
24- 27 ส.ค.          12,888
6 – 9 ก.ย.            13,888
13 – 16 ก.ย.         13,888
20 – 23 ก.ย.         14,888
27-30 ก.ย.            14,888
4 – 7 ต.ค.             15,888
11-14 ต.ค.            15,888
18 – 21 ต.ค.         15,888


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : wetravelcenter1  |  Lind ID : @wetravelcenter

1

ราคาแพคเกจนี้รวม


ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว   , นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000  NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า **

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

*** หากลูกค้าท่านใดไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมือง หรือ ร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ท่านละ 300NT โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***
**ตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน การบริการของรถบัสนำเที่ยวสามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง***

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริษัทแล้ว
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข 
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
7) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป)
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง    
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ
**กรณีลูกค้าถือหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)จะต้องทำวีซ่าก่อนเดินทางเข้าไต้หวัน *ราคาไม่รวมค่าวีซ่า

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
คำค้นหา ⇒ WETPEI-IT98 - ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน - ไทเป - จิ๋วเฟิ่ง - เย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - กระเช้าเมาคง ฯลฯ ราคาเริ่ม 12,888.-