คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEKULB-MH23 ✈ มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน บิน Malaysian Airlines (MH) ราคาเริ่ม 8,998.-


  

กำหนดการเดินทาง
7-9 ก.ย./ 14-16 ก.ย./ 21-23 ก.ย./ 28-30 ก.ย./5-7 ต.ค./ 12-14 ต.ค./ 19-21 ต.ค./ 26-28 ต.ค./ 2-4 พ.ย./9-11 พ.ย./16-18 พ.ย./8-10 ธ.ค./14-16 ธ.ค./21-23 ธ.ค./29-31 ธ.ค./30 ธ.ค.-1 ม.ค./ 31 ธ.ค.-2 ม.ค.62

ประเทศ
มาเลเซีย

ราคาเริ่มต้น
8,998 บาท

 

WE MALAYSIA


คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา


ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน


บินหรู Malaysia Airlines (MH)


ราคาเริ่มต้น ท่านละ  8,998.-

imageMH23 ทัวร์มาเลเซีย 3วัน 2คืน: คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา

The Best of Malaysia Cameron, Genting 2 ขุนเขาท้าไอหมอกลมหนาว
∞ คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม
∞ เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท
∞ เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า เมืองใหม่ปุตราจายา

** พักโรงแรม: บนคาเมรอน 1 คืน เก็นติ้ง 1คืน **อาหารพิเศษ: สตีมโบ๊ต 1มื้อ
เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์
อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

22-24 มิ.ย.          9,998
29 มิ.ย.-1ก.ค.     9,998
6-8 ก.ค.             8,998
13-15 ก.ค.         9,998
20-22 ก.ค.         9,998
27-29 ก.ค.        11,998
28-30 ก.ค.        11,998
3-5 ส.ค.              8,998
10-12 ส.ค.         9,998
11-13 ส.ค.        10,998
31 ส.ค.-2 ก.ย.    10,998
7-9 ก.ย.        9,998
14-16 ก.ย.    9,998
21-23 ก.ย.    9,998
28-30 ก.ย.    9,998
5-7 ต.ค.        9,998
12-14 ต.ค.    9,998
19-21 ต.ค.    9,998
26-28 ต.ค.    9,998
2-4 พ.ย.        9,998
9-11 พ.ย.       9,998
16-18 พ.ย.     9,998
8-10 ธ.ค.       10,998
14-16 ธ.ค.     10,998
21-23 ธ.ค.     11,998
29-31 ธ.ค.     11,998
30 ธ.ค.-1ม.ค.    13,998
31 ธ.ค.-2ม.ค.    13,998


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


Pic By UpScript V1


Pic By UpScript V1

ราคาแพคเกจนี้รวม


ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และเซอร์ชาร์ทน้ำมันแล้ว, ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ , ค่าโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) , ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  , ค่าธรรมเนียมเข้าชม , ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย  ,  ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน  1,000,000   บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวี   ช่องพิเศษ, , ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง  และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ  การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ,ค่าทิปไกด์ คนขับรถ (3 วัน รวมเป็น 80 RM) สำหรับหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจในการบริการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

ประกาศสำคัญ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้น       เนื่องมากจากการปรับขึ้น ราคาของสายการบิน  เชอร์ชาร์ทน้ำมัน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทาง หรือยกเลิกคืนเงินได้  ทุกกรณี   

หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านชำระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนของบริษัทแล้ว
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15ท่าน โดยจะแจ้งให้กับท่านได้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้
3) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ 
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 
5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข 
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
7) มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
8) ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 9) การประกันภัย ที่บริษัทได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได้ และทางบริษัทถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป)
10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


เอกสารที่ประกอบการเดินทาง    
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ*
เงื่อนไขในการจอง   มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 
คำค้นหา ⇒ WEKULB-MH23 ✈ มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน บิน Malaysian Airlines (MH) ราคาเริ่ม 8,998.-