คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

รู้หรือไม่ว่าพาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่าง หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และ วีซ่า ที่ควรรู้
หลายๆ ท่าน เคยสงสัยไหมว่า หนังสือเดินทาง

 และ วีซ่า
  ต่าง
กันอย่างไร  และ ใช้ในเวลาใด

บ้าง ?  สำหรับนักเดินทางที่ยังไม่เคยเดินทางไป

ต่างประเทศ หรือ เ
คยไปมาบ้างแล้ว  คงทราบกันดี


อยู่แล้วว่า  การเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดิน

ทางไปท่อง
เที่ยว  ศึกษาต่อต่างประเทศ   หรือ

เจรจาทางธุรกิจ  สิ่งแรกที่
คุณต้องมี  ก็คือ

หนังสือเดินทาง 
หรือที่เรียกว่า Passport  และ

บางประเทศยังต้องมีวีซ่าอีกด้วย   แต่หลายๆท่าน

ยังไม่รู้ถึง
ข้อแตกต่างระหว่าง 2 แบบนี้ ว่าใช้ต่าง

กันอย่างไร  วันนี้เรามา
ไขข้อข้องใจกันดีกว่า


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพพาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ


1. หนังสือเดินทาง คือ อะไร ?


หนังสือเดินทาง หรือ ภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า

 Passport  เป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะ

เดินทางไปต่างประเทศ   ไม่ว่าจะเป็นเดินทางไป

ท่องเที่ยว  หรือ เจรจาทางธุรกิจ  ผู้เดินทางทุก

ท่าน  ต้องมี PASSPORT  โดยใน PASSPORT จะ

ต้องมีการระบุ  ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ  เช่น  ชื่อผู้

เดินทาง  อายุ  สัญชาติ  ฯลฯ  เพื่อเป็นเอกสารที่

ใช้แสดงความเป็นตัวตนของเรา  เวลาเราจะเดิน

ทางไปต่างประเทศ  เอกสารหลักฐานนี้เป็นสากล

ใช้ได้ทั่วโลก  และ ยังเป็นสมุดบันทึกการเดินทาง

เข้าออกประเทศต่างๆทั่วโลก ได้อีกด้วย


** สรุปง่ายๆ คือ  PASSPORT = บัตรประชาชน


เพื่อไว้แสดงหลักฐานส่วนบุคคลเมื่ออยู่ในต่างแดน
พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ
2. แล้ว"พาสปอร์ต" ต่างจาก"วีซ่า" อย่างไร ?

PASSPORT  จะเป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้คน

ในสัญชาติของตนใช้เป็นเอกสารแสดงตนในการ

เดินทางไปยังประเทศต่างๆ   หรือ เรียกว่าเป็น

เหมือนบัตรประชาชนเวอร์ชั่นทั่วโลก  ที่เราต้องมี

ไว้แสดงตนเมื่ออยู่ต่างแดน


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ
ส่วน  VISA  คือ  เอกสารที่แต่ละประเทศจะต้องขอ

ดูจากคนสัญชาติอื่นๆ  เพื่ออนุญาตให้คนสัญชาติ

อื่นๆ เดินทางเข้ามายังประเทศของตนได้  โดย

กำหนดให้มีการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการ

พิจารณาก่อนว่า จะอนุญาตหรือไม่  หรือ เรียก

ง่ายๆว่า เป็น  "บัตรผ่านเข้าประเทศ"


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ


แต่ก็มีบางประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้สำหรับผู้ถือ

หนังสือเดินทางไทย  มีประเทศไหนบ้าง


Update รายชื่อ 29 ประเทศ


ที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าโดยหนังสือเดินทาง (Passport)

จะมีทั้งหมด   4 ประเภท  ได้แก่


1.  หนังสือเดินทางฑูต ( Diplomatic )

 เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการฑูต และ

ข้าราชการ  เพื่อใช้เดินทางไปราชาการต่าง

ประเทศเท่านั้น
 


2. หนังสือเดินทางราชการ ( Official Passport )

เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ เพื่อเดิน

ทางไปราชการนั้นๆ


3. หนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป (Passport )

 - เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือ

 ข้าราชการ และ พนักงานของรัฐ  เพื่อใช้ในกรณี

ที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างแดน หรือ เจรจาทาง

ธุรกิจ


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ


เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง


สำหรับการขอหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่ว

ไป  ที่อายุเกิน 20 ปี ขึ้นไป  จะต้องเตรียมเอกสาร

เพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง  ดังนี้


บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานหากมีรายการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ

วันเดือนปีเกิด  ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

 ที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
 


การทำหนังสือเดินทางใหม่ 

ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ


กรณีผู้ยื่นขอเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี 

จะมีรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้


   สูติบัตรฉบับจริง - หากเป็นสำเนาต้องได้รับ

การรับรองจากเขตหรืออำเภอ


 บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน

ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจการปกครอบฉบับ

จริง  และ หากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ใน

สูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประชาชน  ให้นำหลักฐาน

การเปลี่ยนชื่อ-สกุล  ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

  ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่

  และ ใช้นามสกุลใหม่ตามสามี ให้นำหลักฐานการ

หย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย


หนังสือยินยอมให้ผุ้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

 และ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ของบิดา

มารดา  ในกรณีที่บิดา และ มารดา หรือฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใด ไม่สามารถมาแสดงตัวได้


การทำหนังสือเดินทางใหม่  ต้องเสียค่า

ธรรมเนียม  1,000 บาท
 


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพกรณีหากผู้เยาว์ ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป  แต่ยังไม่ครบ

 20 ปีบริบูรณ์
  ก็สามารถขอทำหนังสือเดินทาง

ด้วยตัวเองได้โดยใช้เอกสาร  ดังนี้


บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน


 หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไป

ต่างประเทศ ที่ ผ่านการรับรองจากอำเภอ หรือ

 เขต และ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารอื่นๆที่จำเป็น  เช่น  หลักฐานใบเปลี่ยน

ชื่อ-สกุล  เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับ

บุตรบุญธรรม  ใบสำคัญการสมรส  ทะเบียนสมรส

 ทะเบียนหย่า  ทะเบียนบ้าน  ของบิดามารดา


ค่าธรรมเนียม  1,000 บาทพาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง (Passport)


  1. รับบัตรคิว

  2. ยื่นบัตรประชาชน หรือ สูติบัตรจริง  พร้อม

  สำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง  พร้อมเอกสารหลัก

  ฐานอื่นๆที่จำเป็น  เพื่อตรวจสอบข้อมูล


  3. ในการทำหนังสือเดินทางจะมีการเก็บข้อมูล

  ทางชีวภาพ  คือ  มีการวัดส่วนสูง  เก็บลายนิ้วมือ

  เครื่องสแกนเนอร์  และ ถ่ายรูปใบหน้า

  เหมือนบัตรประชาชน


  4. แจ้งความจำนงว่าจะมารับหนังสือเดินทางด้วย

  ตนเอง หรือ ต้องการขอให้จัดส่งรับเล่มทาง

  ไปรษณีย์


  5. ชำระค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

  1,000 บาท  หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

  จะต้องชำระค่าส่งไปรษณีย์เพิ่ม 40 บาท

  พร้อมกรอกที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง   จากนั้นรับใบเสร็จ

  รับเงินและรับใบนัดรับเล่มพาสปอร์ต

พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ


เมื่อไหร่จะได้รับหนังสือเดินทาง


กรณียื่นขอทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล

  หรือ สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ  จะสามารถรับ

หนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่น

คำร้อง  และ หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5-7

 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ

กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานเขตในต่างจังหวัด

  หนังสือเดินทางจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

  โดยจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5-7 วัน

ทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง  และ วันเสาร์-อาทิตย์พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพกรณีที่ผู้เดินทางมีความประสงค์ขอหนังสือเดิน

ทางแบบเร่งด่วน 
  มีดังนี้


1. การทำหนังสือเดินทาง ที่จะได้รับเล่มภายในวันเดียว
 
 


ต้องยื่นทำหนังสือเดินทาง ที่กงสุล แจ้งวัฒนะ

 โดยเสียค่าธรรมเนียม 3,000 บาท  ต้องยื่น

เอกสารและชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 12.00 น.

 (ขอให้มายื่นคำร้องก่อนเวลา 11.30 น. เพื่อที่จะได้

ทำคำร้องให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 12.00 น.  และ

สามารถรอรับเล่มได้ที่กรมการกงสุล  ถนนแจ้ง


วัฒนะ   ได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

 


2. การทำหนังสือเดินทางโดยได้รับเล่มในวันรุ่งขึ้น


กรณีที่ยื่นคำร้องหลัง 12.00 น. จะขอรับเล่มได้

เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันถัดไป  

คิดค่าธรรมเนียมจำนวน 2000 บาทพาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ สถานที่ที่สามารถขอทำหนังสือเดินทางได้


  1. กรมการกงสุล -  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่


  2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  บางนา

   ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2


  3.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  ปิ่นเกล้า

  อาคาร SC Plaza  สถานีขนส่งกรุงเทพ

  (สายใต้ใหม่)  ถนนบรมราชชนนี  4.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี


   ศูนย์การค้าบิ๊กซี สุวินทวงศ์ ชั้น 2


  5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  เชียงใหม่

         
   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา

   ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   6.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

         
   อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังใหม่
 
   ถนนศูนย์ราชการ ตําบลริมกก อําเภอเมือง  7.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 

  จังหวัด อุบลราชธานี


   อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด


  8.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
 
  จังหวัดนครราชสีมา


   ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
 
   ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  9.   สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

  จังหวัดอุดรธานี
   ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

  (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี   10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

  จังหวัดพิษณุโลก


         
  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์

  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

  จังหวัดนครสวรรค์


  ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์

  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน 12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา


   ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว ชั้น 1 ตำบลหนองปรือ

   อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 
  13.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

  จังหวัดจันทบุรี


  อาคารลานค้าชุมชน ถนนเลียบเนิน

  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี   14.
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

  จังหวัดภูเก็ต


  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร

  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

  จังหวัดยะลา


   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

  (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง  16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


   ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง   17.  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

   จังหวัดขอนแก่น


         
   ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น

  ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น   18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว

  จังหวัดสงขลา


   ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1

    ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


    วันจันทร์-ศุกร์  08.00-16.30 น.


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพวีซ่าคืออะไร ไปต่างประเทศ... ต้องขอวีซ่า   เมื่อคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศ

 
สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ คือ ..

  1.
หนังสือเดินทาง (Passport )

  2
. วีซ่า (Visa) ใบอนุญาต บัตรผ่านแดน

    เ
ข้าประเทศนั้นๆ

  3
. ตั๋วเครื่องบิน

  4
. เงินสำหรับการใช้จ่ายเมื่ออยู่ในต่างประเทศพาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพวีซ่า คือ อะไรวีซ่า เป็น  เอกสารที่แต่ละประเทศจะต้องขอดูจาก

คนสัญชาติอื่นๆ  เพื่ออนุญาตให้คนสัญชาติอื่นๆ

 เดินทางเข้ามายังประเทศของตนได้  โดยกำหนด

ให้มีการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาก่อน

ว่า จะอนุญาตหรือไม่  หรือ เรียกง่ายๆว่า เป็น

บัตรผ่านเข้าประเทศ

พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ
ข้อยกเว้น ... บางประเทศ


   อย่างไรก็ตาม  มีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศที่

ได้ทำการตกลง  โดยไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกัน

ได้  หรือ บางประเทศอาจยกเว้น  โดยการอนุญาต

ให้คนบางสัญชาติเดินทางเข้าไปในประเทศได้

  โดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยก็ได้ 


พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพประเทศที่คนไทย... ไม่ต้องขอวีซ่า

 
มีทั้งหมด 29 ประเทศ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้ง
 

Update รายชื่อ 29 ประเทศที่คนไทย

ไม่ต้องขอวีซ่า มีที่ไหนบ้างในโลก มาดูกัน
พาสปอร์ตกับวีซ่าต่างกันยังไง ความแตกต่างระหว่างพ

 
 ขอขอบคุณรูปภาพจาก  UncleMhee / เฟสบุ๊ค AynasFoto← กลับหน้าบทความ

แสดงความคิดเห็นกับบทความนี้